GR

ΡΩΣΙΑ-Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ

Το ξη­μέ­ρω­μα της 24ης Φε­βρου­α­ρίου 2022, ση­μα­το­δό­τη­σε το τέ­λος του κό­σμου που γνω­ρί­σα­με ως απο­τέ­λε­σμα της με­τα­πο­λε­μι­κής δι­ευ­θέ­τη­σης με­τά την ήτ­τα των δυ­νά­με­ων του Άξο­να από τους Συμ­μά­χους. Η Ρω­σι­κή Ομο­σπον­δία κή­ρυ­ξε τον πό­λε­μο κα­τά της γει­το­νι­κής, ανε­ξάρ­τη­της Ουκρα­νί­ας, προ­βάλ­λο­ντας έω­λα και προ­σχη­μα­τι­κά επι­χει­ρή­μα­τα, κα­τα­πα­τώ­ντας κά­θε αρ­χή δι­ε­θνούς δι­καίου. Η Δύ­ση φά­νη­κε απρο­ε­τοί­μα­στη για αυτή την εξέ­λι­ξη. Τα ση­μά­δια ήταν μπρο­στά στα μά­τια όλων, μα ελά­χι­στοι ήθε­λαν να τα δουν. Η Ρω­σία με κά­θε ευκαι­ρία από το 2001 και με­τά, δι­α­τρά­νω­νε την άπο­ψή της πως νι­ώ­θει στε­νά­χω­ρα σε αυτή την αρ­χι­τε­κτο­νι­κή ασφά­λει­ας και πως θα πρέ­πει να τρο­πο­ποι­η­θεί έτσι ώστε να χω­ράει τις δι­κές της αυτο­κρα­το­ρι­κές φι­λο­δο­ξί­ες στην Ευρα­σία. Με την κή­ρυ­ξη του πο­λέ­μου, η Ρω­σία δι­καί­ω­σε εκεί­νους που την κα­τέ­τα­ξαν ως τον Νο 1 εχθρό της Ευρω­πα­ϊ­κής Ένω­σης και του ΝΑ­ΤΟ, αφύ­πνι­σε τις πο­λι­τι­κές ηγε­σί­ες και τις κοι­νω­νί­ες της Δύ­σης, άλ­λα­ξε άρ­δην τον γε­ω­πο­λι­τι­κό χάρ­τη και έθε­σε επί τά­πη­τος την αλ­λα­γή πα­ρα­δείγ­μα­τος στις σχέ­σεις της με την πλει­ο­νό­τη­τα των κρα­τών του προ­ηγ­μέ­νου κό­σμου. Αυτή η πα­ρα­δο­χή μάς υπο­χρε­ώ­νει να κα­τα­βά­λου­με επι­πλέ­ον προ­σπά­θει­ες στην κα­τα­νό­η­ση της «με­γά­λης άγνω­στης» Ρω­σί­ας και να μην αρ­κε­στού­με στη λο­γο­τε­χνι­κή-πο­λι­τι­στι­κή εκ­δο­χή της εικό­νας της. Η Ρω­σία θα πρέ­πει να απο­τε­λέ­σει αντι­κεί­με­νο πο­λύ­πλευ­ρης με­λέ­της, προ­κει­μέ­νου να κα­τα­νο­η­θεί, για να μπο­ρέ­σει η Δύ­ση να την αντι­με­τω­πί­σει απο­τε­λε­σμα­τι­κά και να οικο­δο­μή­σει μα­ζί της, στο μέλ­λον, σχέ­σεις κα­λής γει­το­νί­ας και συ­νερ­γα­σί­ας.

ΡΩΣΙΑ-Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ

  • Barcode 9786182041864
  • Συγγραφέας ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ Β.
  • Εκδότης/Κατασκευαστής Επίκεντρο
  • Ημ. Α έκδοσης 6/1/2022
  • Αρ.Σελ. 152
  • Ηλικία 18-99
  • ISBN 978-618-204-186-4

Παράδοση 4 έως 6 εργάσιμες ημέρες, εφόσον δεν είναι εξαντλημένο από τον εκδότη/κατασκευαστή

Η διαθεσιμότητα είναι ενδεικτική και μεταβάλλεται συνεχώς

ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ 11,00€

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 9,90€

ΤΙΜΗ ESHOP 9,90€

κερδίζετε 1,10 €

-10%

Προσθήκη στο καλάθι Στη Wishlist

λίγα λόγια για τον συγγραφέα

Ο Δη­μή­τρης Β. Τρι­α­ντα­φυλ­λί­δης, γεν­νή­θη­κε το 1959 στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Ολο­κλή­ρω­σε τις προ­πτυ­χι­α­κές και με­τα­πτυ­χι­α­κές του σπου­δές στο Κρα­τι­κό Πα­νε­πι­στή­μιο «Τα­ράς Σεβ­τσέν­κο» στο Κί­ε­βο και στη συ­νέ­χεια σπού­δα­σε Θε­ο­λο­γία στο ΑΠΘ. Από πο­λύ νω­ρίς, γο­η­τεύ­τη­κε από την ρω­σι­κή γραμ­μα­τεία κι έτσι άρ­χι­σε να με­τα­φρά­ζει εμ­βλη­μα­τι­κές προ­σω­πι­κό­τη­τες και κεί­με­να. Μέ­χρι σή­με­ρα, έχει με­τα­φρά­σει πε­ρισ­σό­τε­ρα από 130 βι­βλία, τα οποία αφο­ρούν όλο το εύρος των ρω­σι­κών γραμ­μά­των: φι­λο­σο­φία, θε­ο­λο­γία, ιστο­ρία, πο­λι­τι­κή, πε­ζο­γρα­φία, ποί­η­ση, θέ­α­τρο, κρι­τι­κή της λο­γο­τε­χνί­ας κ.ά. Το 2014 ίδρυ­σε και έκτο­τε δι­ευ­θύ­νει το πε­ρι­ο­δι­κό «Στέ­πα», μία τε­τρα­μη­νι­αία επι­θε­ώ­ρη­ση του ρω­σι­κού πο­λι­τι­σμού, στο οποίο δη­μο­σι­εύει με­τα­φρά­σεις ση­μα­ντι­κών στο­χα­στών και λο­γο­τε­χνών, τό­σο του πα­ρελ­θό­ντος, όσο και του πα­ρό­ντος, σε μία προ­σπά­θεια να δι­ευ­κο­λύ­νει τον Έλ­λη­να ανα­γνώ­στη να προ­σεγ­γί­σει το πε­ρί­πλο­κο μα και γο­η­τευ­τι­κό φαι­νό­με­νο που ακούει στο όνο­μα «ρω­σι­κός πο­λι­τι­σμός». Πα­ράλ­λη­λα, δη­μο­σι­εύει άρ­θρα και με­λέ­τες σε σύγ­χρο­να ελ­λη­νι­κά πε­ρι­ο­δι­κά όπως το The Book’s Journal, Πα­ρέμ­βα­ση, Κο­ράλ­λι, Εντευ­κτή­ριο, Φρέ­αρ, Αν­θί­βο­λα κ.ά. (Πηγή: "Εκδόσεις Επίκεντρο", 2022)

θα σου αρέσουν και αυτά!

οι φίλοι της βιβλιοτοπίας τα έχουν προτιμήσει

βιβλία του ίδιου συγγραφέα

οι φίλοι της βιβλιοτοπίας τα έχουν προτιμήσει